Gwarancja i bezpieczeństwo zakupów

Gwarancja w X-sklep.pl

Na wszystkie telefony i urządzenia dostępne w naszym sklepie udzielamy 24 miesięcznej gwarancji w polskim serwisie w przypadku zakupu na osobę prywatną i 12 miesięcy w przypadku zakupu na firmę (Faktura VAT z numerem NIP). Na elementy takie jak np. baterie do telefonu gwarancja wynosi 6 miesięcy.

Wszystkie informacje dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączanej do każdej paczki. Karta gwarancyjna wraz z fakturą znajduje się w paczce wraz z towarem zakupionym przez klienta. Poniżej informacje z karty gwarancyjnej.

Warunki gwarancji:

Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na okres wyróżniony w tabeli na przedniej stronie karty gwarancyjnej. Nazwa oraz numer seryjny przedmiotu objętego gwarancją wyszczególnione są w owej tabeli. Gwarant udziela gwarancji na zakupiony przez Kupującego przedmiot, gwarantując działanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
W momencie stwierdzenia wystąpienia uszkodzenia sprzętowego zakupionego przedmiotu, kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania gwaranta o występującej wadzie, drogą pisemnego zgłoszenia (poczta lub poczta elektroniczna).
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętowego zakupionego przez nabywcę przedmiotu i pod warunkiem, że okres gwarancji nie upłynął, gwarant zobowiązuje się do naprawy wykrytej usterki, bądź też w przypadku braku możliwości usunięcia wady, wymiany przedmiotu na wolny od wad, w ciągu 30 dni roboczych od momentu dostarczenia wadliwego przedmiotu do siedziby Gwaranta.
W przypadku nie usunięcia przez Gwaranta zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie oraz braku możliwości wymiany towaru na wolny od wad. Kupującemu przysługiwać będzie prawo otrzymania zwrotu zapłaconej za przedmiot kwoty (z wyłączeniem kosztów spedycji), pomniejszonej o wartość amortyzacji użytkowej przedmiotu, liczonej jako 1/12 wartości zakupionego przedmiotu w ciągu miesiąca kalendarzowego. Gwarant jest zobowiązany do wykonania zwrotu na podany pisemnie przez Kupującego rachunek bankowy, w ciągu 14 dni roboczych od dnia przekroczenia terminu usunięcia wady.
Naprawie gwarancyjnej podlegają wszelkie wady fabryczne towaru z wyłączeniem:
a. Uszkodzeń powstałych wskutek uszkodzenia mechanicznego takich jak stłuczenie, zalanie, spalenie, rozerwanie, złamanie.
b. Uszkodzeń powstałych z winy niepoprawnego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z charakterem danego przedmiotu.
c. Uszkodzeń powstałych w wyniku wgrywania oprogramowania mogącego uszkodzić urządzenie takie jak: aplikacje zmieniające pracę procesora lub układu graficznego, tzw. root lub wykorzystujące root, inne wersje oprogramowanie (z wyłączeniem oficjalnych wersji oprogramowania udostępnionego publicznie przez Xiaomi oraz MIUI Polska).
Naprawa gwarancyjna zostanie odmówiona w przypadku gdy:
a. Reklamowane urządzenia posiada ślady zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych lub gdy plomby gwarancyjne są naruszone.
b. Numer seryjny reklamowanego urządzenia nie znajduje się na liście numerów seryjnych urządzeń należących do X-sklep.pl.
Uszkodzenia towaru wynikające z winy spedytora Kupujący winien zgłosić przy odbiorze przesyłki, sporządzając w obecności kuriera protokół szkody oraz przekazując go firmie kurierskiej. Stwierdzenie uszkodzenia fizycznego dostarczonego towaru bez uprzedniego zgłoszenia szkody spedytorowi nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Gwaranta.
Koszty spedycji wynikające z postępowania gwarancyjnego w zakresie zwrotu przedmiotu do siedziby Gwaranta pokrywa w całości Kupujący. Koszty spedycji wynikające z postępowania gwarancyjnego w zakresie zwrotu przedmiotu do siedziby Kupującego pokrywa w całości Gwarant.
Towar podlegający procedurze gwarancyjnej winien być zwrócony wraz z oryginalnym opakowaniem.

Oryginalność produktu & prawa konsumenta

Xiaomi Global dokonuje wszelkich starań aby przestrzegać wszelkich wymogów prawnych obowiązujących w danym kraju .
Zdarzają się sytuacje że czasowo część produktów nie jest dostępna w oficjalnej sieci sprzedaży Xiaomi. Stąd często Klienci zainteresowani zakupem trafiają do sprzedawców którzy oferują produkty Xiaomi w ramach własnej sieci sprzedaży. Nie oznacza to że produkty oferowane tam są niższej jakości jednak zwracamy uwagę na kilka elementów które pozwolą Państwu dokonać pewnego zakupu.

Niżej przedstawione elementy dają Państwu prawa konsumenckie obowiązujące w danym kraju w tym prawo do obsługi gwarancyjnej, 14 dniowego zwrotu towaru, etc. Poniżej 5 kluczowych elementów wiarygodnego sprzedawcy:

1. Faktura VAT lub paragon zakupu
Każdy zakup na terenie EU powinien sprzedawca poświadczyć fakturą VAT/ paragonem fiskalnym. Faktura/paragon fiskalny powinny jasno określać cenę produktu netto oraz kwotę VAT, którą sprzedawca zobowiązany jest stosować wg obowiązujących przepisów prawnych w danym kraju (w Polsce 23%).

2. NIP – Identyfikator podatkowy sprzedawcy
Każdy sprzedawca powinien legitymować się nr NIP lub NIP EU. Numer identyfikacji podatkowej powinien być widoczny na fakturze jaką otrzymuje Klient.

3. Adres & nazwa firmy – sprzedawca z terenu EU na fakturze powinien wskazać adres firmy z danego kraju EU.

4. Dokument Gwarancji
Dokument gwarancji powinien określać warunki obsługi gwarancyjnej na terenie EU. Dokument powinien być dołączony w wersji językowej danego kraju, oraz posiadać określone elementy: id sprzedawcy, nr seryjny produktu, czas gwarancji, (telefony i akcesoria 12 miesięcy, baterie 6 miesięcy)

5. Cena zakupu
Cena zakupy w EU zawiera dodatkowe elementy: a) koszt importu do EU, b) koszt obsługi gwarancyjnej, b) koszt podatku VAT (Polska 23% ceny netto). Proszę zwrócić uwagę że jeżeli cena towaru jest zbyt niska w porównaniu na ceny towaru w Chinach należy się liczyć z sytuacją:
a) towar nie jest oryginalny
b) towar pochodzi z szarej strefy więc jest pozbawiony ochrony konsumenckiej w tym kontekst zakupu takiego towaru może rodzić skutki prawa podatkowego.

Bezpieczeństwo w X-sklep.pl

Ochrona prywatności naszych klientów ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym przedstawiamy Państwu dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach sklepu. Zasady te są ogólnie dostępne na stronie internetowej sklepu.

Aby mieć możliwość pełnego korzystania z usług naszego serwisu, musisz być w nim zarejestrowany. W procesie rejestracji wymagamy od Ciebie podania danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię, telefon, adres, adres e-mail bądź hasło. W przypadku formularza rejestrowania użytkownika w celu zakupu będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

X-sklep.pl przechowuje Twoje dane na zabezpieczonym serwerze i przetwarza je wyłącznie w celu realizacji Twoich zamówień i dostarczania zamawianego przez Ciebie towaru. X-sklep.pl nie udostępnia zebranych danych żadnym firmom ani osobom trzecim w żadnych celach. Pamiętaj, że zakładając konto w naszym serwisie internetowym oraz dokonując za jego pośrednictwem zamówień wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez X-sklep.pl zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Twoje dane osobowe są przetwarzane przez X-sklep.pl zgodnie z warunkami określonymi w w.w. Ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

X-sklep.pl zapewnia Ci stałą możliwość przeglądania oraz poprawiania lub zmieniania Twoich danych osobowych. – w tym celu wystarczy zalogować się do swojego konta w sklepie. Informacje dotyczące naszych Klientów mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym oraz w przypadku niezapłacenia należności należnych dla Sklepu Internetowego X-sklep.pl podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych oraz wypełniając obowiązek wynikający z Art. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), podajemy do Twojej wiadomości nasze następujące dane:

Właścicielem serwisu internetowego X-sklep.pl jest firma Norman Wieja, Ul. Słodka 20B, 43-382 Bielsko Biała. NIP 547-204-65-49

pixel